top of page

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Kinderpraktijk BijHanneke, gevestigd aan de Linnaeushof 13, 3045BC te Rotterdam.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kinderpraktijk BijHanneke verwerkt de persoonsgegevens van u en uw kind omdat u gebruik maakt van Integratieve Kindercoaching/Counseling en/of omdat u deze gegevens heeft verstrekt.​ Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor-en achternaam

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Gezinssamenstelling

 • Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen/geobserveerd

 • Overige persoonsgegevens die u schriftelijk en/of mondeling vertrekt

 • Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening zoals overeengekomen in de overeenkomst.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Conform de wettelijke eis zoals beschreven in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) wordt door Kinderpraktijk BijHanneke per cliënt een dossier aangelegd. Hierin worden de persoonsgegevens vastgelegd. Ook worden per sessie de doelen en procesinterventies vastgelegd om de voortgang van de behandeling te kunnen waarborgen.

De behandelend Integratieve KinderCoach/KinderCounselor heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Zij heeft als enig toegang tot uw dossier en draagt er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen alleen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij het doorverwijzen naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming

 • Voor een waarnemend collega tijdens afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw toestemming

 • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

 • Voor facturatie en de financiële administratie

 • Om u te bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

 • Persoonsgegevens die zijn ontvangen door aanmeldingen via de website, worden bewaard gedurende een periode van een half jaar.

 • Cliëntdossiers worden gedurende 20 jaar bewaard, conform artikel 454 van het Burgerlijk Wetboek 7.

 • Filmopnames worden maximaal een jaar na opname bewaard.

 • Facturatiegegevens worden gedurende 7 jaar bewaard, conform de eisen van de Belastingdienst.

 

Gegevens verstrekken aan derden

Kinderpraktijk BijHanneke zal de persoonsgegevens van haar gebruikers uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens.

 

Beveiliging

Kinderpraktijk BijHanneke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Dossiers worden bewaard op een aparte externe harde schrijf.

 • Het verkeer van persoonlijke gegevens tussen cliënt en Integratieve KinderCoach/KinderCounselor vindt plaats in een beschermde omgeving en niet via e-mail.

 

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kindercoaching-bijhanneke.nl

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Kinderpraktijk BijHanneke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2022.

Logo - normaal.png
 • https://www.instagram.com/kindercoachingbijhanneke/

Linnaeushof 13, 3045 BC Rotterdam

06-29 28 27 27

bottom of page